Privacy verklaring

1.  Toelichting op het Reglement
Roos mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Roos de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Roos worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Roos vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Roos in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Roos expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2.  Gebruik van persoonsgegevens en het doel van het gebruik
Roos verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Roos, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van Roos of via het contactformulier contact met haar opneemt. Roos verzamelt jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Deze gegevens stellen Roos in staat om:

 • de overeenkomst die klanten afsluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om mijn dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • via mailing informatie aan te bieden (direct marketing).

3.  Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Roos verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Roos met jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4.  Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
Roos verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Roos worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Roos beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit het opslaan van de persoonsgegevens in een beveiligde online omgeving. Roos heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet.

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Roos hanteert een termijn van tien jaar na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Roos zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5.  Jouw rechten als betrokkene
Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel.

Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.

Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven.

Het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email aangeven. Je ontvangt uiterlijk binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Roos. Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Roos opnemen en probeert Roos er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wil je bezwaar maken tegen direct marketing door Roos?
Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met haar opnemen.

Uiteraard zal Roos ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Roos , www.mindshiftyourlife.com
Privacyreglement Mindshift, versie november 2018

Een warme dank je wel voor je begrip.